Me

Thương mại song phương giữa Việt Nam-Trung Quốc

Theo Tổng cục Thống kê, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng trung bình 53%/năm giai đoạn 2010-2017.